ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-24 10:00    View (43)

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) ภาคเรียนที่ 1/2560 ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-24 10:00    View (31)

โครงการพัฒนาทักษะทางปัญญา โดย อ.พิเชฐ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-19 17:00    View (59)

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-12 16:00    View (188)

คณบดีร่วมงาน "ผู้บริหารพบสื่อรับเทศกาลสงกรานต์" ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-11 10:00    View (195)

ส่งมอบงาน ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-07 18:00    View (111)

หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-04-03 10.00    View (53)

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-02-03 10.00    View (189)

คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2017-02-03 10.00    View (185)

วันนี้ (อังคารที่ ๑๕ พ.ย.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-11-16 15:00    View (264)

ประกาศทุนการศึกษา คสม. ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-09-23 15:30    View (158)

ประกาศ ทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-09-14 10:30    View (188)

ประกาศ ทุน คสม. ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-09-13 16:30    View (254)

การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-09-13 15:30    View (324)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคงเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-08-11    View (182)

การับสมัครขอรับทุน กองทุนส่งเสร้มการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-08-02    View (186)

นักศึกษาที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวด ในหัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-28    View (234)

โครงการประกวดผลงาน NAN MEE fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-21    View (211)

อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ นักศึกษา คบ.1 สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมสวดมนต์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-10-19 15:30    View (181)

อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-09-03 20:30    View (258)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคงเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-08-11    View (182)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-08-03    View (214)

เก็บตกภาพการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-22 10:10    View (227)

โครงการประกวดผลงาน NAN MEE fine arts award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-21    View (211)

ขอเชิญร่วมประกวดสันทรพจน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-20    View (245)

โครงการ CSR Tollway Contest กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ Online Campaign ข้อมูลเมื่อวันที่ 2016-06-17    View (217)

บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต เมื่อ วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 2015-08-20 13:00    View (267)

เก็บตกภาพพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ข้อมูลเมื่อวันที่ 2015-08-15 19:00    View (252)

ดาวน์โหลด มคอ.3 ด่วนคลิกที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร มคอ3. ได้ที่นี่