สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ปริญญาตรี 9 สาขา, ปริญญาโท 2 สาขา

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ (น.บ.)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ศ.)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ภาษาไทย

ภาษาไทย (ค.บ.)

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา (ค.บ.)

ดนตรีศึกษา

ดนตรีศึกษา (ค.บ.)

ศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา (ค.บ.)

ภาษาจีน

ภาษาจีน (ค.บ.)

รัฐประศาสนศาสตร์(มหาบัณฑิต)

รัฐประศาสนศาสตร์(มหาบัณฑิต) (รป.ม.)

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (มหาบัณฑิต)

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (มหาบัณฑิต) (ศศ.ม.)

หมวดการศึกษาทั่วไป

หมวดการศึกษาทั่วไป ()