เก็บตกภาพการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า

     เก็บตกภาพการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า