อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ

     เมื่อวันที่ 1-2 กันายายน 2559 ที่ผ่านมาทางคณะฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ สังข์รักษา