การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559

     

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559

 


                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการดำเนินโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพครู ทักษะทางช่าง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะอื่นที่จำเป็นสำหรับครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (ค.บ.) และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 โดยรับนักศึกษาเพศชาย จำนวน 10 คน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. ต้องพักประจำในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน และสามารถทำภารกิจประจำจากครูพี่เลี้ยงในโครงการครูพันธุ์บึงเพื่อหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูพันธุ์บึง
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจ ตั้งใจเรียน และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น และวันหยุด เพื่อรับการศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา
2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุน
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. หนังสือรับรองการมีความประพฤติที่เหมาะสม สมควรได้รับทุนจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคำขอรับทุน

การสมัครขอรับทุน
1. ติดต่อขอแบบฟอร์ม “รับสมัครทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง” ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Download เอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ส่งเอกสารขอรับทุนที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

แนวทางการคัดเลือก
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน โดยนักศึกษาต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน ตั้งแต่ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปัจจุบัน ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมรายชื่อสำรอง ภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559
ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย
 

ที่มา : http://www.mcru.ac.th/m_news.php?n_id=TWpBMU9BPT0