ประกาศ ทุน คสม.

     

ประกาศ  ทุน คสม.
เนื่องด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีฐานะยากจน
(2) มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย
 (3) มีจิตอาสา
(4) ไม่ได้รับทุนให้เปล่าใด ๆ จากแหล่งอื่น            

 
(ยกเว้น กรอ. และ กยศ.)  ดังนั้น นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวขอให้ติดต่อได้ที่สาขาวิชาของตนเอง
ตั้งแต่วันพุธที่ 14 กันยายน –วันอังคารที่  20 กันยายน 2559