ประกาศ ทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

     

ประกาศ ทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

เนื่องด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) นักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559
(2) มีฐานะยากจน
(3) มีความประพฤติดี แต่งกายเรียบร้อย
(4) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
(5) ไม่ได้รับทุนให้เปล่าใด ๆ จากแหล่งอื่น (ยกเว้น กรอ. และ กยศ.)
 
 
ดังนั้น นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์ขอรับทุนดังกล่าวขอให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
และนำส่งใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559