ประกาศทุนการศึกษา คสม.

     

นักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.)

  ขอให้ไปรายงานตัว พร้อมประชุมรับฟังคำชี้แจง

ในวันพุธที่  28  กันยายน  2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

และร่วมพิธีมอบทุนในวันพฤหัสบดีที่  29  กันยายน  2559 

เวลา 08.30 น.  ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้เอกสารแนบ/ไฟล์เอกสาร

รายชื่อผู้ได้รับทุน