วันนี้ (อังคารที่ ๑๕ พ.ย.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันนี้ (อังคารที่ ๑๕ พ.ย.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พร้อมทั้ง อ.นุกูล ธรรมจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ได้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยและความจงรักภักดี ณ พระบรมมหาราชวัง