ส่งมอบงาน

     ในช่วงบ่ายวันนี้ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกระดังงา นำโดย ท่านคณบดี ผศ.ดร. จีรญาน์ นิลทองคำ และรองคณบดี ได้ส่งมอบงานและเอกสารให้แก่ ทีมผูบริหารชุดใหม่ที่จะมาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งนำโดย ท่านอาจารย์ ชดาทิพย์ ชูจิาตร และคณะฯ
และขอแสดงความยินดีกับว่าที่คณบดีคนใหม่ ท่านอาจารย์ชดาทิพย์ ชูจิตร และรองคณบดีทุกท่าน