นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ

     นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ