ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56)

ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56)


กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 56) ภาคเรียนที่ 1/2560

วันนี้ (อังคารที่ ๑๕ พ.ย.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันนี้ (อังคารที่ ๑๕ พ.ย.)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดี นำนักศึกษาร่วมยืนไว้อาลัย 9 นาที เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ผศ.ดร จีรพรรณ นิลทองคำ คณบดี นำนักศึกษาร่วมยืนไว้อาลัย 9 นาที เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ นักศึกษา คบ.1 สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมสวดมนต์

อ.โอภาส หรสิทธิ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำ นักศึกษา คบ.1 สาขาวิชาภาษาจีน ร่วมสวดมนต์
ประกาศ ทุน คสม.

ประกาศ ทุน คสม.- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคณะฯ รหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนคณะฯ รหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี และทีมงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ อ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี และทีมงาน ที่ปีนี้ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล GOAL AWORD(THAILAND RESEARCH EXPO 2016) 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับเลือก จากกว่า 200 มหาวิทยาลัยและสถาบันภาครัฐ ที่เข้าร่วมปขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคงเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคงเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี


ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 20 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 9

ขอเชิญศิษย์เก่า เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 20 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 9